GITD - treść główna

Udzielanie ulg w spłacie

1. Ulgi w spłacie należności pieniężnych

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Strona może ubiegać się o: umorzenie w całości, umorzenie w części, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar porządkowych, kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz należności cywilnoprawnych.

Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności nie wstrzymuje wszczęcia lub prowadzenia wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony i wydania decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności obowiązku wynikającego z nałożonej kary.

 

2. Wymagane dokumenty

 

MANDATY, KARY PORZĄDKOWE, NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

 1. Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności (załącznik nr 1);
 2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej;
 3. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku" (załącznik nr 3);
 4. Inne dokumenty mogące mieć  znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu;
 5. Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia w wysokości 17 zł (w przypadku gdy Strona nie składa wniosku osobiście);
 6. Opłata skarbowa nie ma zastosowania w przypadku należności cywilnoprawnych.

 

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
 1. Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności (załącznik nr 2);
 2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej;
 3. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku" (załącznik nr 3);
 4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu;
 5. Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia w wysokości 17 zł (w przypadku gdy Strona nie składa wniosku osobiście).
 • Przedsiębiorcy,w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 1. Dokumenty jak wskazane wyżej - jak dla osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą;
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis:
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn, zm.) (załącznik nr 4);
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) (załącznik nr 7);
 3. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr  5) / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 6);
 4. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.
 5. Wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.

 

3. Opłata skarbowa

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł na konto:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej  należy dołączyć do wniosku.

 

4. Miejsce składania dokumentów

 • Osobiście:

Punkt Podawczy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 • Drogą pocztową:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Finansowe, Wydział Windykacji i Rozliczeń

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 

5. Komórka prowadząca postępowanie

Biuro Finansowe, Wydział Windykacji i Rozliczeń

Kontakt telefoniczny:     

22 220 4764;  

22 220 4672;           

22 220 4763; 

22 220 4780;   

22 220 4782.

 

6. Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do GITD, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

7. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stronie przysługuje także prawo do wniesienia skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez skorzystania z prawa do ponownego rozpatrzenia sprawy. Wówczas skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 

8. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.)

1) na podstawie art. 189k § 1 kpa Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części;

§ 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa kara pieniężna;

2) w myśl art. 189k § 3 kpa właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężne, które:

 1. nie stanowią pomocy publicznej;
 2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. stanowią pomoc publiczną:

a) mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze,

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych należności, o których mowa w art. 60, właściwy organ może, na wniosek zobowiązanego:

 • umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego 
  lub interesem publicznym;
 • umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362)
 • Ponadto zgodnie z treścią art. 14a Kodeksu Postepowania Administracyjnego organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów. Powyższy przepis został wprowadzony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 650) i obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.

Informacja o publikacji

Opublikowano: GITD - 18.06.2014 15:48:20
Ostatnia aktualizacja: Adam Polej - 23.01.2020 13:46:07

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności