GITD - treść główna

Kontakt do komórek organizacyjnych GITD

Główny Inspektor

Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Zastępca Głównego Inspektora

Łukasz Bryła
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

p.o. Zastępca Głównego Inspektora

Anita Oleksiak
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

p.o. Zastępca Głównego Inspektora

Karolina Wieczorek
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Dyrektor Generalny DG

Krzysztof Pajączek - DG
Sekretariat: tel. 22 22 04 906

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonuje zadania zastrzeżone ustawami do jego kompetencji, w szczególności:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy,
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
3) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Dyrektor Generalny ustala zasady dyscypliny pracy oraz wewnętrzne przepisy porządkowe i ogłasza je w formie zarządzeń.

Szczegółowe kompetencje Dyrektora Generalnego określa art. 20 ustawy o służbie cywilnej.

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Rafał Rogala
tel. 22 22 04 906
fax: 22 22 04 899

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników; analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu; opracowywanie planów szkoleń pracowników Inspektoratu; organizacja szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Nadzoru Inspekcyjnego; tworzenie polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Finansowego oraz współpraca z Biurem Finansowym przy nadzorowaniu wdrażania polityki wynagrodzeniowej; organizacja praktyk i staży zawodowych; obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; prowadzenie kancelarii Inspektoratu; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu, z wyłączeniem spraw związanych z gospodarowaniem i  nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO; prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat; zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu; prowadzenie archiwum zakładowego; koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą i audytem; koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.  1); realizacja zadań z zakresu kontroli wewnętrznej; tworzenie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi procesów wspierających i usprawniających realizację zadań związanych z działalnością Inspekcji w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Dyrektora Generalnego; prowadzenie rejestru kontroli, koordynacja oraz monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli zewnętrznych oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; realizacja zadań związanych z administrowaniem środkami transportu, z wyłączeniem spraw należących do  Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat, Biura Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI

Dyrektor Michał Rzemieniewski
tel. 22 22 04 839
fax: 22 22 04 893

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego; opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Teleinformatyki w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.

Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat BUIKSPO

Dyrektor Tomasz Prarat

tel. 22 220 4889
tel. 22 220 4283
fax: 22 220 4898
email: sekretariat.bkspogitd.govpl

 

Biuro Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO i pobór opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu w szczególności realizuje zadania związane z wdrażaniem, utrzymaniem i monitorowaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, w tym z zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych; zarządzaniem usługami IT; wdrażaniem i utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO; budową, wdrażaniem i utrzymaniem narzędzi na potrzeby realizacji przez Głównego Inspektora procesów poboru opłat, obsługi użytkownika, wsparcia czynności kontrolnych, obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz manualnego systemu poboru opłat i rozwojem technologicznym KSPO. Ponadto do zadań Biura należy realizacja czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, w szczególności z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z obsługą KSPO oraz z Biurem Teleinformatyki w zakresie dotyczącym administrowania infrastrukturą IT zarządzaną przez Biuro Teleinformatyki.

 

Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat BSRKSPO

Dyrektor Joanna Smolińska

tel. 22 220 4889
tel. 22 220 4283
fax: 22 220 4898
email: sekretariat.bkspogitd.govpl

 

Biuro Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO, obsługę zadań związanych ze strategią oraz rozwojem KSPO i poborem opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie i procedury w tym zakresie. W tym celu w szczególności wykonuje zadania związane z optymalizacją i opracowywaniem strategicznych założeń dla realizacji usług poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd po drogach publicznych we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu i innymi interesariuszami; opracowywaniem założeń strategii poboru opłat od pojazdów ciężkich i lekkich na drogach publicznych we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu i innymi interesariuszami; realizacją ustawowych obowiązków Głównego Inspektora jako Podmiotu Pobierającego Opłaty w zakresie Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej, w tym prowadzi i koordynuje procesy akredytacji dostawców Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej; udziałem w pracach legislacyjnych związanych z tematyką poboru opłat za przejazd po drogach krajowych oraz interoperacyjnością systemów poboru opłat na poziomie krajowym oraz europejskim, w tym współpracuje z Komisją Europejską w tym zakresie; kreowaniem polityki informacyjnej w zakresie KSPO we współpracy z Biurem Informacji i Promocji; zarządzaniem i nadzorem nad programami i projektami realizowanymi w związku z optymalizacją i rozwojem KSPO, w tym monitoruje kluczowe parametry i harmonogram prac, identyfikuje i zarządza ryzykiem; monitoringiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w ramach programów i projektów związanych z KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, Biura Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat i Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz prowadzenie czynności kancelaryjnych tych Biur, realizacja czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro, a także współpraca z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie zbiorczych danych dotyczących rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzenia ewidencji księgowej oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych i rekrutacji związanych z obsługą KSPO.

 

Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat BOKSPO

Dyrektor Daniel Rusak

tel. 22 220 4889
tel. 22 220 4283
fax: 22 220 4898
email: sekretariat.bkspogitd.govpl

 

Biuro Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat prowadzi we współpracy z Biurem Utrzymania Infrastruktury Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat obsługę KSPO i pobór opłat w zakresie kompetencyjnym Głównego Inspektora, a także opracowuje plany, strategie  i procedury w tym zakresie. W tym celu Biuro realizuje zadania związane z wdrażaniem i utrzymaniem procesów wsparcia biznesowego i operacyjnego KSPO, w tym budową nowych narzędzi na potrzeby realizacji przez Głównego Inspektora w szczególności czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, procesów obsługi użytkownika, płatności i rozliczeń oraz planowania wydatków w obszarze KSPO, monitorowania, raportowania i udostępniania danych, ewidencji majątku i likwidacji szkód; wdrażaniem i utrzymaniem procesów obsługi użytkownika; wdrażaniem i utrzymaniem obsługi transakcji finansowych w KSPO, w tym rozliczeń i przekazywaniem należnych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, planowaniem i monitorowaniem wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem KSPO; prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO; rozwojem i optymalizacją procesów biznesowych i operacyjnych KSPO; realizacją czynności związanych z ewentualnym powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne w zakresie właściwości Biura oraz wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zamówień realizowanych przez Biuro. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, w tym z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, z Biurem Finansowym w zakresie zbiorczych danych dotyczących rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego, prowadzenia ewidencji księgowej oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO, z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, obsługą najmu powierzchni oraz organizacją szkoleń i rekrutacji związanych z obsługą KSPO oraz z wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego i innymi organami kontrolnymi w zakresie udostępniania danych zgromadzonych w KSPO  na potrzeby prowadzonych postępowań i pozostałych czynności kontrolnych.

Gabinet Głównego Inspektora GGI

Dyrektor Urszula Nowinowska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie spraw o wykroczenia, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie spraw o wykroczenia, koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, odpowiada za prowadzenie polityki Inspektoratu i Inspekcji z zakresu współpracy międzynarodowej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi oraz pozarządowymi organizacjami krajowymi, nadzoruje i koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa”, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. )) oraz zadania związane z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) oraz w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820

Biuro Informacji i Promocji BIP

Dyrektor Marcin Gałuszko
tel. 22 220 47 01
fax: 22 220 48 98

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej oraz realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu oraz odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu, opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz tworzy politykę informacyjną Inspektoratu, realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji, opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów, przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor, prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych oraz buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu; wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, których realizacja należy do Głównego Inspektora, w tym sporządza roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w tym zakresie zadaniach.

Biuro Prawne BP

Dyrektor Katarzyna Bartold 
tel. 22 22 04 829
fax: 22 22 04 895, 22 22 04 891

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Głównego Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej wyższego stopnia, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Finansowego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Gabinetu Głównego Inspektora i Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i rozpoznaje ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość Głównego Inspektora, w sprawach należących do właściwości Biura Prawnego, a także zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowoadministracyjnych, sądowych i postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowego, Biura Dyrektora Generalnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych; zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji, a także w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków wykonywania przewozu drogowego.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD

Dyrektor Roman Winiarz
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska
tel. 22 22 04 333
faks: 22 22 04 306
e-mail: sekretariat.btmgitd.govpl

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych; prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, ze zm.) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej BKOE

Dyrektor Cezary Jurkowski
tel. 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, wykorzystując narzędzia i systemy stanowiące element KSPO, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację MJK, stan urządzeń infrastruktury przydrożnej, służącej do poboru i kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; ponadto współdziała z Biurem Strategii i Rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz Biurem Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w celu ujednolicenia systemu operacyjnego funkcjonującego w ramach KSPO.

Biuro Teleinformatyki BT

Dyrektor Grażyna Mieszczak

tel.: 22 22 04 234

Biuro Teleinformatyki odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, rozwojem technologicznym systemów teleinformatycznych, nadzorowaniem stanu technicznego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, utrzymaniem wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą zgłoszonych potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych backoffice’owych. Zadania realizowane przez Biuro dotyczą aspektów technicznych IT oraz infrastruktury teleinformatycznej zarządzanej przez Biuro Teleinformatyki.

Biuro Finansowe BF

Dyrektor Małgorzata Niedziółka-Wysokińska
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899

Do właściwości Biura Finansowego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego obsługa kasowa i finansowo-księgowa, również w ramach KSPO; planowanie, wydatkowanie i rozliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego w części dotyczącej KSPO; współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego przy tworzeniu polityki wynagrodzeniowej i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspektoracie w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, także w zakresie KSPO; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej, rozliczanie i dochodzenie publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności pieniężnych Inspektoratu, w tym należności z tytułu nieuiszczonej opłaty za przejazd autostradą, z wyłączeniem pozostałych należności pozostających we właściwości Biura Operacji Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych pozostających we właściwości Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura Prawnego; prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych odnoszących się do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora w przedmiocie ulg w spłacie należności publicznoprawnych, za wyjątkiem decyzji, w których była wydana decyzja z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia ulgi; prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych; rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość w sprawach należących do właściwości Biura; pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta, wynikających z zadań Biura.

Rzecznik prasowy

 

tel. kom. +48 882 434 262

tel. 22 22 04 937

 

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Gromadzka
email: iod@gitd.gov.pl

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych Osobowych w czasie nieobecności
Dariusz Bogucki
email: iod@gitd.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GITD

Adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

Informacja o publikacji

Opublikowano: Adam Polej - 30.05.2014 10:27:50
Ostatnia aktualizacja: Adam Polej - 03.02.2020 14:16:40

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityki prywatności