Tryb działania

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) „od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz „właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy." Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie stosownie do art. 129 § 1 i § 2 KPA.

Główny Inspektor wydaje decyzje i postanowienia w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Do zadań Głównego Inspektora należy m. in.:

  • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Wojewódzkich Inspektorów; Główny Inspektor Transportu Drogowego jest właściwy również w postępowaniach zmierzających do wzruszenia decyzji w trybach nadzwyczajnych tj. w drodze wznowienia postępowania (art. 145 i n. KPA), stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 i n. KPA), wygaśnięcia decyzji (art. 162 KPA) oraz uchylenia lub zmiany w trybie art. 154 i 155 KPA.

Główny Inspektor jest właściwy również w sprawach skarg i wniosków (dział VIII KPA).

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: GITD - 30/05/2014 10:09
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-04-07 10:26:34