Przedmiot działania i kompetencje

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do zadań Inspekcji należy:

1)         kontrola:

a)         przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy,

b)         przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

c)         przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,

d)         wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

e)         rodzaju używanego paliwa,

f)         dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,

g)         prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

h)         przestrzegania czasu pracy:

–          przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,

–          osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz;

2)         prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:

a)         licencji wspólnotowej,

b)         zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,

c)         formularzy jazdy,

d)         zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,

e)         świadectw kierowcy,

f)         certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10 ustawy,

g)         zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,

h)         dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3)         podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu.

(art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trancporcie drogowym, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907)

Do Inspekcji Transportu Drogowego należy równiez kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:

1)         który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

2)         w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

3)         który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu:

a)         przyrządów kontrolno-pomiarowych,

b)         przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących,

4)         który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,

5)         który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

(art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

Zgodnie z treścią art. 14a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.
Powyższy przepis został wprowadzony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 650) i obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: GITD - 30/05/2014 10:09
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-09-21 16:24:49
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-04-07 10:20:38