Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. wydano 1 (słownie: jedną) decyzję administracyjną o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Kwota umorzenia: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Adam Polej - 24/10/2018 13:39
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-10-24 13:39:41
  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-10-24 13:39:30
  • Utworzenie artykułu Adam Polej - 2018-10-24 13:38:36