Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. wydano 4 (słownie: cztery) decyzje administracyjne o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota umorzenia: 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście, 00/100) złotych.

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Adam Polej - 19/04/2018 16:33
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2018-04-19 16:33:06
  • Utworzenie artykułu Adam Polej - 2018-04-19 16:32:11