Udzielanie ulg w spłacie

1.   Nazwa procedury

Umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar porządkowych, kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz należności cywilnoprawnych.

Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

2.   Przedmiot sprawy

Wydanie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego  decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar porządkowych oraz kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (nie ma zastosowania w przypadku należności cywilnoprawnych).

3.   Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

1) na podstawie art. 189k § 1 kpa Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części;

§ 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa kara pieniężna;

2) w myśl art. 189k § 3 kpa właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężne, które:

 1. nie stanowią pomocy publicznej;
 2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. stanowią pomoc publiczną:

a) mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze,

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)
 • na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych należności, o których mowa w art. 60, właściwy organ może, na wniosek zobowiązanego:
  •  umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego
   lub interesem publicznym;
  • umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności- w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

4.   Komórka prowadząca postępowanie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Finansowo-Gospodarcze

Wydział Orzecznictwa

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Numery telefonów:

22 220 4457

22 220 4671

22 220 4672

22 220 4763

22 220 4764

22 220 4778

22 220 4780

22 220 4782

5.   Miejsce składania dokumentów

 • Osobiście:

Punkt Podawczy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 • Drogą pocztową:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro Finansowo-Gospodarcze

Wydział Orzecznictwa

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

6.   Opłata skarbowa

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł na konto:

Urząd Dzielnicy Ochota

Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

7.   Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do GITD, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

8.   Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9.   Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, kary porządkowej oraz należności cywilnoprawnych:

 1. umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;
 2. wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku";
 3. inne dokumenty mogące mieć  znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu;
 4. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej;
 5. oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia w wysokości 17 zł (w przypadku gdy Strona nie składa wniosku osobiście).;
 6. Opłata skarbowa nie ma zastosowania w przypadku należności cywilnoprawnych.

Przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego:

- w przypadku osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą:

1)    Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności;

2)    Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku";

3)    Inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu;

4)    Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

- w przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą, wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, która:
- nie stanowi pomocy publicznej
- stanowi pomoc de minimis
- stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 64 ust. 2 pkt 3 lit. a-l ustawy o finansach publicznych.

oraz oprócz informacji wyżej wskazanych jak dla osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres
  3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami  o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia   o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres
  3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami  o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.
Typ pliku Rozmiar
Załacznik_1 - Wniosek-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-mandaty-kary-porzadkowe-cywilne.docx MS Word 21.3 KB
Załącznik_2 - Wniosek-o-udzielenie-ulgi-w-splacie-naleznosci - kara administracyjna.docx MS Word 21.4 KB
Załącznik_3 - Oswiadczenie-majatkowe.pdf PDF 71.1 KB
Załącznik_4 - Formularz-informacji-pomoc-de-minimis.pdf PDF 626.5 KB
Załącznik_5 - Oswiadczenie-o-otrzymaniu-pomocy-de-minimis.pdf PDF 187.9 KB

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: GITD - 18/06/2014 15:48
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:47:11
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:46:41
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:46:19
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:45:51
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:45:37
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:44:56
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:44:20
 • Dodanie pliku Adam Polej - 2018-11-22 14:44:04
 • Usunięcie pliku Aleksandra Kobylska - 2018-11-22 14:42:14
 • Usunięcie pliku Aleksandra Kobylska - 2018-11-22 14:41:47