Kontakt do komórek organizacyjnych GITD

Główny Inspektor

Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Zastępca Głównego Inspektora

Łukasz Bryła
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

p.o. Zastępca Głównego Inspektora

Anita Oleksiak
tel. 22 22 04 888
fax. 22 22 04 898 

Dyrektor Generalny DG

Krzysztof Pajączek - DG
Sekretariat: tel. 22 22 04 616

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonuje zadania zastrzeżone ustawami do jego kompetencji, w szczególności:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy,
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
3) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Dyrektor Generalny ustala zasady dyscypliny pracy oraz wewnętrzne przepisy porządkowe i ogłasza je w formie zarządzeń.

Szczegółowe kompetencje Dyrektora Generalnego określa art. 20 ustawy o służbie cywilnej.

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Mirosław Kamiński
tel. 22 22 04 616
fax: 22 22 04 899

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników, organizacja praktyk i staży zawodowych, organizacja kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji, obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie kancelarii Inspektoratu, prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu oraz gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Głównego Inspektoratu, prowadzenie archiwum zakładowego, koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, audytem i kontrolą, koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI

Dyrektor Hubert Jednorowski
sekretariat: tel. 22 22 04 839
fax: 22 22 04 893

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań i plany kontrolne Inspekcji; opracowuje procedury kontrolne Inspekcji, za wyjątkiem określających działania prowadzone w ramach systemu elektronicznego poboru opłat; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i Inspektoratu w zakresie elektronicznego poboru opłat; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; w ramach współpracy międzynarodowej, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych oraz zapewnia organizację na poziomie krajowym skoordynowanych kontroli; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Informatyki i Łączności w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat BKSPO

Dyrektor Tomasz Prarat

tel. 22 220 49 96
fax: 22 220 48 98

email: sekretariat.bkspo@gitd.gov.pl

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat opracowuje plany, strategie i procedury oraz podejmuje działania mające na celu przejęcie KSPO przez Głównego Inspektora, w szczególności realizuje zadania związane z przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, rozwojem technologicznym KSPO, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO, budową nowych narzędzi na potrzeby czynności kontrolnych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem procesów obsługi użytkownika,  procesów obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz procesów Manualnego Poboru Opłat, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, realizacja czynności związanych z powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne, a także współpraca z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym  zamówień publicznych i rekrutacji związanych z przejęciem KSPO.

Gabinet Głównego Inspektora GGI

Dyrektor Urszula Nowinowska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

GGI zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (wyłącznie sprawy o wykroczenia), koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi, koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, działalnością informacyjno-promocyjną, kontakty z mediami; za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Głównym  Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa", o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.).

Biuro Informacji i Promocji BIP

Dyrektor Marcin Gałuszko
tel.
fax: 

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej oraz realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu oraz odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu, opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz tworzy politykę informacyjną Inspektoratu, realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji, opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów, przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor, prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych oraz buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w celu przekazywania informacji o ich działalności do wiadomości publicznej, odpowiada za budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Inspekcji w mediach. Obsługuje informacyjnie oraz medialnie kwestie związane z przejęciem i utrzymaniem KSPO przez Główny Inspektorat, w tym realizuje spotkania informacyjne oraz dba o pozytywny odbiór społeczny realizacji zadania. Przygotowuje oraz nadzoruje realizację strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w porozumieniu z przedstawicielami KSPO, przygotowuje schemat podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych, buduje w mediach pozytywny przekaz oraz wizerunek Głównego Inspektora jako nowego poborcy opłat, koordynuje działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez KSPO.

Biuro Prawne BP

Dyrektor Agnieszka Brejnak
sekretariat: tel. 22 22 04 829
fax: 22 22 04 895, 22 22 04 891

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowo-Gospodarczego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych, zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji; opracowuje i opiniuje (pod względem legislacyjnym i zgodności z innymi wewnętrznymi aktami prawnymi) projekty wewnętrznych aktów prawnych, przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzi rejestr porozumień, upoważnień i pełnomocnictw, a także, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego w związku z wniesieniem podania, w rozumieniu art. 63 k.p.a.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD

Dyrektor Roman Winiarz
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z realizacją zadań wynikających z ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska
sekretariat: tel. 22 22 04 333
faks: 22 22 04 306
e-mail: sekretariat.btm@gitd.gov.pl

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację zadań związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych; prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących wymogu dobrej reputacji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej BKOE

Dyrektor Cezary Jurkowski 
tel. 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych i formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania
w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto współpracuje z Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Biuro Informatyki i Łączności BIŁ

Dyrektor Grażyna Mieszczak

tel.: 22 22 04 234

Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń informatycznych, utrzymaniem stałej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

Biuro Finansowe BF

Dyrektor Anna Szczerbiak
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899

Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa; tworzenie i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej i podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności Inspektoratu za wyjątkiem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Elektronicznego Poboru Opłat; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w I instancji w przedmiocie odraczania terminu spłaty, rozkładania spłaty na raty oraz umarzania w całości lub w części należności z tytułu kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego oraz spraw dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta w zakresie merytorycznym, wynikających z zawartych umów zewnętrznych i z pozostałych zadań biura.

Rzecznik prasowy

dr Karolina Wieczorek

tel. kom. +48 664 038 934

tel. 22 22 04 701

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GITD

Adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: GITD - 30/05/2014 10:27
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-01-07 10:45:16
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2016-01-07 10:45:05
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-05-13 14:54:12
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-05-13 14:26:55
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-02-04 15:13:33
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-02-04 15:13:13
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2015-01-20 15:51:57
  • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2014-11-07 14:47:26