Kontakt do komórek organizacyjnych GITD

Główny Inspektor

Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Zastępca Głównego Inspektora

Łukasz Bryła
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

p.o. Zastępca Głównego Inspektora

Anita Oleksiak
tel. 22 22 04 888
fax. 22 22 04 898 

p.o. Zastępca Głównego Inspektora 

Rafał Kozłowski
tel. 22 22 04 888
fax. 22 22 04 898

Dyrektor Generalny DG

Renata Rychter - DG
Sekretariat: tel. 22 22 04 616

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonuje zadania zastrzeżone ustawami do jego kompetencji, w szczególności:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy,
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
3) wykonuje określone zadania kierownika Urzędu jeżeli odrębne przepisy tak stanowią,
4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Dyrektor Generalny ustala zasady dyscypliny pracy oraz wewnętrzne przepisy porządkowe i ogłasza je w formie zarządzeń.

Szczegółowe kompetencje Dyrektora Generalnego określa art. 20 ustawy o służbie cywilnej.

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Mirosław Kamiński
tel. 22 22 04 616
fax: 22 22 04 899

Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników, w tym rozwoju zawodowego pracowników, organizacja praktyk i staży zawodowych, organizacja kursów specjalistycznych i szkoleń inspektorów Inspekcji, obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie kancelarii Inspektoratu, prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Inspektoratu oraz gospodarką magazynową i materiałową, administrowanie nieruchomościami, zapewnienie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Głównego Inspektoratu, prowadzenie archiwum zakładowego, koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, audytem i kontrolą, koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych, w tym monitorowanie przestrzegania w Inspektoracie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI

Dyrektor Hubert Jednorowski
sekretariat: tel. 22 22 04 839
fax: 22 22 04 893

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań i plany kontrolne Inspekcji; opracowuje procedury kontrolne Inspekcji, za wyjątkiem określających działania prowadzone w ramach systemu elektronicznego poboru opłat; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Elektronicznego Poboru Opłat, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i Inspektoratu w zakresie elektronicznego poboru opłat; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; w ramach współpracy międzynarodowej, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych oraz zapewnia organizację na poziomie krajowym skoordynowanych kontroli; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Informatyki i Łączności w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych.

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat BKSPO

Kierujący Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat Tomasz Prarat
tel.
faks: 

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat opracowuje plany, strategie i procedury oraz podejmuje działania mające na celu przejęcie KSPO przez Głównego Inspektora, w szczególności realizuje zadania związane z przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej KSPO, rozwojem technologicznym KSPO, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem infrastruktury przydrożnej KSPO, budową nowych narzędzi na potrzeby czynności kontrolnych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń teleinformatycznych, przejmowaniem i późniejszym utrzymaniem procesów obsługi użytkownika,  procesów obsługi transakcji finansowych w KSPO oraz procesów Manualnego Poboru Opłat, prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem i nadzorowaniem majątku trwałego i niematerialnego KSPO, w tym zarządzaniem gospodarką magazynową i materiałową oraz nieruchomościami KSPO. Ponadto do zadań Biura należy budowanie kompetencji i zasobów kadrowych Biura, realizacja czynności związanych z powierzeniem części obowiązków dotyczących KSPO podmiotom zewnętrznym, publicznym i prywatnym, w tym w drodze postępowań o zamówienie publiczne, a także współpraca z Biurem Kontroli Opłaty Elektronicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, Biurem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych, płatności, planowania wpływów Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków na realizację zadań związanych z KSPO, a także ewidencji majątku w KSPO oraz Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie dotyczącym  zamówień publicznych i rekrutacji związanych z przejęciem KSPO.

Gabinet Głównego Inspektora GGI

Dyrektor Urszula Nowinowska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

GGI zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje pomoc prawną świadczoną dla Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, w tym zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi, za wyjątkiem spraw należących do właściwości Biura Prawnego i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (wyłącznie sprawy o wykroczenia), koordynuje proces przygotowań obronnych, realizuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, koordynuje i nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi, koordynuje zadania związane ze współpracą międzynarodową Inspekcji, nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową, działalnością informacyjno-promocyjną, kontakty z mediami; za pomocą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych realizuje w Głównym  Inspektoracie zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) oraz zadania dotyczące informacji oznaczonych klauzulą „Tajemnica skarbowa", o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.).

Biuro Informacji i Promocji BIP

Dyrektor Marcin Gałuszko
tel.
fax: 

Biuro Informacji i Promocji odpowiada za prowadzenie polityki medialnej oraz realizację zadań związanych z działalnością edukacyjną oraz promocyjną i informacyjną Inspektoratu i Inspekcji, w szczególności: koordynuje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Inspektoratu i Inspekcji, administruje i nadzoruje rozwój portalu i profili społecznościowych Inspektoratu oraz odpowiada za koordynację prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu, opracowuje strategie działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz tworzy politykę informacyjną Inspektoratu, realizuje programy popularyzujące efekty zrealizowanych przez Inspekcję zadań i upowszechniających informacje o działalności Inspekcji, opracowuje materiały prasowe i komunikaty do mediów, przygotowuje i obsługuje konferencje, seminaria i innego rodzaju spotkania, których organizatorem jest Główny Inspektor, prowadzi sprawy związane z udziałem Inspektoratu w imprezach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, planuje i przygotowuje udział Inspekcji w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych oraz buduje pozytywny wizerunek i utrzymuje relacje z interesariuszami i partnerami Inspektoratu, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w celu przekazywania informacji o ich działalności do wiadomości publicznej, odpowiada za budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku Inspekcji w mediach. Obsługuje informacyjnie oraz medialnie kwestie związane z przejęciem i utrzymaniem KSPO przez Główny Inspektorat, w tym realizuje spotkania informacyjne oraz dba o pozytywny odbiór społeczny realizacji zadania. Przygotowuje oraz nadzoruje realizację strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w porozumieniu z przedstawicielami KSPO, przygotowuje schemat podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych, buduje w mediach pozytywny przekaz oraz wizerunek Głównego Inspektora jako nowego poborcy opłat, koordynuje działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez KSPO.

Biuro Prawne BP

Dyrektor Agnieszka Brejnak
sekretariat: tel. 22 22 04 829
fax: 22 22 04 895, 22 22 04 891

Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej, prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze lub z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, za wyjątkiem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy należących do właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Gabinetu Głównego Inspektora, Biura Finansowo-Gospodarczego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i delegatur terenowych, zapewnia, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, obsługę udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji; opracowuje i opiniuje (pod względem legislacyjnym i zgodności z innymi wewnętrznymi aktami prawnymi) projekty wewnętrznych aktów prawnych, przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzi rejestr porozumień, upoważnień i pełnomocnictw, a także, w uzgodnieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Gabinetu Głównego Inspektora, zapewnia uczestnictwo w pracach wybranych zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej oraz udziela informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego w związku z wniesieniem podania, w rozumieniu art. 63 k.p.a.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD

Kierujący Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Roman Winiarz
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z realizacją zadań wynikających z ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska
sekretariat: tel. 22 22 04 311
faks: 22 22 04 306
e-mail: sekretariat.btm@gitd.gov.pl

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację zadań związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy oraz innych uprawnień przewozowych; prowadzi postępowania administracyjne, w tym postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących wymogu dobrej reputacji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego i Gabinetu Głównego Inspektora; wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania w zakresie obsługi administracyjno-technicznej komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 51-71) oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, a także wykonuje określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zadania związane z ochroną praw pasażerów korzystających z przewozu drogowego w ramach usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), z wyłączeniem spraw z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji, o których mowa w art. 82e i art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej BKOE

Dyrektor Cezary Jurkowski 
tel. 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację Mobilnych Jednostek Kontrolnych i formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania
w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, a ponadto współpracuje z Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Biuro Informatyki i Łączności BIŁ

Dyrektor Grażyna Mieszczak

tel.: 22 22 04 234

Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń informatycznych, utrzymaniem stałej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

Biuro Finansowe BF

Dyrektor Anna Szczerbiak
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899

Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy planowanie i wydatkowanie budżetu; realizowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym; prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa; tworzenie i nadzorowanie wdrażania polityki wynagrodzeniowej oraz administrowanie funduszem wynagrodzeń; nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych; prowadzenie i aktualizacja ewidencji majątku oraz wsparcie w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji; prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mandatowej i podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania publicznoprawnych i cywilnoprawnych należności Inspektoratu za wyjątkiem kar pieniężnych pozostających we właściwości Biura Elektronicznego Poboru Opłat; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w I instancji w przedmiocie odraczania terminu spłaty, rozkładania spłaty na raty oraz umarzania w całości lub w części należności z tytułu kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego oraz spraw dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wykonywanie obowiązków beneficjenta w zakresie merytorycznym, wynikających z zawartych umów zewnętrznych i z pozostałych zadań biura.

Rzecznik prasowy

dr Karolina Wieczorek

tel. kom. +48 664 038 934

tel. 22 22 04 701

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GITD

Adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

Informacja o publikacji

 • Opublikowano przez: GITD - 30/05/2014 10:27
 • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian

 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2018-01-04 10:32:10
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-12-28 11:04:06
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-10-24 14:08:46
 • Aktualizacja artykułu Adam Polej - 2017-10-02 11:24:40
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-09-22 09:05:22
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-09-22 09:01:26
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-09-22 09:01:02
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-08-01 14:28:04
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-08-01 13:59:45
 • Aktualizacja artykułu Aleksandra Kobylska - 2017-05-25 09:49:28