Strona główna

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) nakłada na organy władzy publicznej obowiązek udostępnienia informacji dotyczących ich bieżącej działalności. Ustawa określa także zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a informacje publiczne udostępniane są do wiadomości poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja Publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnodostępnych bądź też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją. Zasady utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).