2016

dziennik urzedowy
Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 Zarządzenie Nr 1/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2016-01-08 PDF
2 zarządzenie nr 2/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2016-02-01 PDF
3 zarządzenie nr 3/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia audytora wewnętrznego, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji 2016-02-19 PDF
4 zarządzenie nr 4/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2016-02-25 PDF
5 zarządzenie nr 5/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa w Instrukcji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i w załącznikach do tej Instrukcji 2016-02-29 PDF
6 zarządzenie nr 6/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2016-03-03 PDF
7 zarządzenie nr 7/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2016 roku 2016-03-11 PDF
8 zarządzenie nr 8/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Świadczenie usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji” 2016-03-15 PDF
9 Zarządzenie Nr 9/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zarządu Projektu - "Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego" 2016-03-18 PDF
10 Zarządzenie Nr 10/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2015 2016-03-18 PDF
11 zarządzenie nr 11/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji przepisów dostosowujących w zakresie zmiany stanowisk pracy inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na stanowiska funkcjonariuszy w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego 2016-03-18 PDF
12 zarządzenie nr 12/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2016-03-21 PDF
13 zarządzenie nr 13/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” 2016-04-07 PDF
14 Zarządzenie Nr 14/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego 2016-04-14 PDF
15 zarządzenie nr 15/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przedstawiania informacji o stanie zatrudnienia w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego 2016-04-25 PDF
16 zarządzenie nr 16/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw związanych z kontrolą zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu 2016-04-28 PDF
17 Zarządzenie Nr 17/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu systemu kontroli i sankcjonowania naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy wykorzystaniu urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu 2016-05-05 PDF
18 Zarządzenie Nr 18/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów aktów prawnych niezbędnych do zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej w zakresie wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego 2016-05-09 PDF
19 Zarządzenie Nr 19/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz spełnienia wymagań przez ciśnieniowe urządzenia transportowe 2016-05-23 PDF
20 Zarządzenie Nr 20/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z wykrywaniem oszustw i urządzeń manipulacyjnych w tachografach 2016-06-13 PDF
21 Zarządzenie Nr 21/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2016-06-16 PDF
22 zarządzenie nr 22/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2016-07-08 PDF
23 Zarządzenie Nr 23/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji 2016-08-05 PDF
24 Zarządzenie Nr 24/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2016-08-09 PDF
25 Zarządzenie Nr 25/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 sierpnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2016-08-10 PDF
26 Zarządzenie Nr 26/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie metodyki prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji 2016-08-11 PDF
27 Zarządzenie Nr 27/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji 2016-08-29 PDF
28 Zarządzenie Nr 28/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2016-08-29 PDF
29 zarządzenie nr 29/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów dokumentów aplikacyjnych projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” 2016-09-06 PDF
30 Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zasad realizacji projektu współpracy bliźniaczej nr UA/50 na rzecz Ukrainy 2016-09-08 PDF
31 Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Świadczenie usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji” oraz „Wdrożenie metod druku jednostronnego i dwustronnego plików graficznych techniką zapewniającą szerszą skalę odcieni szarości, full – kolor oraz zmianę interfejsu wymiany danych" 2016-09-09 PDF
32 zarządzenie nr 32/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” 2016-09-16 PDF
33 zarządzenie nr 33/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zarządzania kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 2016-09-30 PDF
34 zarządzenie nr 34/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego 2016-10-05 PDF
35 zarządzenie nr 35/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2016-10-07 PDF
36 zarządzenie nr 36/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu systemu kontroli i sankcjonowania naruszeń związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych przy wykorzystaniu urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu 2016-10-07 PDF
37 zarządzenie nr 37/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat” 2016-10-07 PDF
38 zarządzenie nr 38/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2016-11-17 PDF
39 zarządzenie nr 39/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu porozumienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dostawcą EETS o współpracy 2016-11-22 PDF
40 zarządzenie nr 40/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu porozumienia Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dostawcą EETS o współpracy 2016-11-29 PDF
41 zarządzenie nr 41/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze Transportu Międzynarodowego 2016-12-08 PDF
42 zarządzenie nr 42/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2016-12-12 PDF
43 zarządzenie nr 43/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodyki prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji 2016-12-21 PDF
44 zarządzenie nr 44/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej – bloczków mandatowych znajdujących się na stanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2016-12-23 PDF
45 zarządzenie nr 45/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2016-12-28 PDF
46 zarządzenie nr 46/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naboru kandydatów na aplikantów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego 2016-12-30 PDF

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Root User - 01/01/2016 00:30
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian