2014

dziennik urzedowy
Pozycja Tytuł Data publikacji Plik
1 Zarządzenie nr 15/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Świadczenie usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji 2014-06-13 PDF
2 Zarządzenie nr 16/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2014-06-16 PDF
3 Zarządzenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające w sprawie zasad planowania, prowadzenia i dokumentowania kontroli wykonywanych przez pracowników Biura Spraw Wewnętrznych. 2014-06-25 PDF
4 Zarządzenie nr 18/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie inwentaryzacji wycofanych z obrotu prawnego druków i blankietów zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego z kontyngentu na rok 2013, znajdujących się w magazynie głównym Biura do spraw Transportu Międzynarodowego 2014-06-26 PDF
5 Zarządzenie nr 19/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2014-06-26 PDF
6 Zarządzenie nr 20/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2014-07-03 PDF
7 Zarządzenie Nr 21/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 2014-07-11 PDF
8 Zarządzenie nr 22/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zadań Inspekcji Transportu Drogowego w projektowanym systemie opłat za przejazd po autostradach dla samochodów osobowych 2014-07-25 PDF
9 Zarządzenie nr 23/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, procedury zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2014-07-25 PDF
10 Zarządzenie nr 24/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 2014-07-30 PDF
11 zarządzenie nr 25/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego 2014-07-30 PDF
12 zarządzenie nr 26/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 sierpnia 2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu wytycznych dotyczących badania dobrej reputacji, o której mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009 r., str. 51-71) 2014-08-21 PDF
13 zarządzenie nr 27/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem – „Utrzymanie i Rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia procesów realizowanych przez Biuro Elektronicznego Poboru Opłat w ramach kontroli uiszczania opłat w systemie elektronicznego poboru opłat” 2014-09-08 PDF
14 zarządzenie nr 28/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego 2014-09-18 PDF
15 zarządzenie nr 29/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie procedury rekrutacyjnej kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego 2014-09-25 PDF
16 zarządzenie nr 30/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego 2014-09-30 PDF
17 Zarządzenie nr 31/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 2014-10-01 PDF
18 zarządzenie nr 32/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2014-10-17 PDF
19 Zarządzenie Nr 33/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego 2014-10-23 PDF
20 Zarządzenie nr 34/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 2014-10-23 PDF
21 Zarządzenie Nr 35/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń" 2014-11-05 PDF
22 Zarządzenie nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 2014-11-18 PDF
23 zarządzenie nr 37/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2014-12-23 PDF
24 zarządzenie nr 38/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru Głównego Inspektora Transportu Drogowego 2014-12-23 PDF
25 zarządzenie nr 39/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2014-12-23 PDF

Informacja o publikacji

  • Opublikowano przez: Radoslaw Galadyk (Squiz) - 26/06/2014 09:51
  • Ostatnia aktualizacja:

Rejestr zmian