Informacje ogólne o Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 Kim jesteśmy?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiedzialną za zarządzanie systemami automatycznej rejestracji wykroczeń. Nasze dane teleadresowe są następujące:
Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Ul. Przyczółkowa 109a
02-968 Warszawa
Tel. (22) 22 04 500
Fax: (22) 22 04 599

 

Adresem właściwym do korespondencji ws. związanych z naruszeniami w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości jest:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn


Czym się zajmujemy?

Naszą misją jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez sprawowanie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, rejestrację wykroczeń drogowych i ich penalizację. Dzięki użyciu automatycznych urządzeń rejestrujących jesteśmy w stanie realizować nasze zadania w sposób zapewniający maksymalne oddziaływanie prewencyjne.
 
Z naszych danych statystycznych wynika, że niestosowanie się kierowców do ograniczeń prędkości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (przejeżdżanie na czerwonym świetle) jest także zjawiskiem powodującym szczególnie istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dlatego będziemy koncentrować się na rejestracji właśnie tych wykroczeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, wytypowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
 

 

Czym dysponujemy?

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadza kontrole prędkości pojazdów za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia (masztów) przejętych od Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykaz/Mapa masztów będących w posiadaniu Inspekcji jest dostępny dla Państwa w poniższym pliku.

* wykaz znajduje się w załączonym pdf’ie

 

Jak to robimy?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ujawnia naruszenia niektórych obowiązujących przepisów ruchu drogowego za pomocą:

  • stacjonarnych urządzeń rejestrujących pojazdy i ich prędkość chwilową;
  • urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości rejestrujących pojazdy i ich prędkość średnią obliczoną na podstawie czasu potrzebnego na przejechanie kontrolnego odcinka drogi;
  • urządzeń mobilnych instalowanych w pojazdach, rejestrujących pojazdy i ich prędkość chwilową;
  • urządzeń rejestrujących pojazdy niestosujące się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Efektem pracy tych urządzeń jest rejestracja wykroczeń w formie fotografii zawierającej m. in. czas i miejsce zdarzenia, wizerunek pojazdu wraz z jego nr rej., zarejestrowaną oraz dopuszczalną prędkość. Informacje te stanowią podstawę do rozpoczęcia czynności wyjaśniających.

Inspekcja Transportu Drogowego podczas przeprowadzania kontroli ruchu drogowego wykorzystuje wyłącznie urządzenia, które posiadają zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz aktualne świadectwo legalizacji, a co za tym idzie spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr. 225, poz. 1663). Są one w pełni przystosowane do pracy w polskich warunkach klimatycznych, a także posiadają funkcję automatycznego wyłączania się w momencie przekroczenia progowych wartości dla określonych zjawisk atmosferycznych. Instalacja wszystkich urządzeń została przeprowadzona przez odpowiednio do tego przeszkolone osoby oraz zgodnie z wszelkimi wytycznymi producenta fotoradaru (m. in. dotyczącymi kąta ustawienia urządzenia). Wszystkie zdjęcia wykonywane przez należące do Inspekcji fotoradary są po przesłaniu ich do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przetwarzane wyłącznie przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odpowiednio do tego upoważnionych. Prowadząc czynności kontrolne Inspekcja Transportu Drogowego działa na podstawie i w granicach prawa, w tym m. in. w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.), a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 135, poz. 790, z późn. zm.).

 

Rejestracja wykroczenia - co dalej?

Zdjęcie z zarejestrowanym wykroczeniem zostanie przesłane cyfrowo do systemu CANARD, gdzie poddane zostanie procesowi analizy obrazu. Na podstawie odczytanego numeru rejestracyjnego generowane jest pytanie o właściciela pojazdu do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) na którego zostanie wysłany formularz z prośbą wskazanie osoby, która popełniła zarejestrowanie wykroczenie.

 

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest zobowiązany udzielić informacji o osobie której go użyczył.

 

W otrzymanym formularzu właściciel pojazdu będzie mógł wybrać jedną z 3 opcji:

Przypadek I -  wypełnia osoba, która kierowała pojazdem w chwili wykroczenia;

Przypadek II - wypełnia właściciel/użytkownik pojazdu wskazując kierującego pojazdem lub innego użytkownika, któremu pojazd powierzył;

Przypadek III - wypełnia właściciel/użytkownik pojazdu, który nie wskazuje osoby kierującej pojazdem.

Po odesłaniu wypełnionego formularza do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pod adres ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa, system wygeneruje mandat karny który zostanie wysłany na adres korespondencyjny sprawcy wykroczenia.

 

W przyszłości przewiduje się możliwość wypełniania oświadczeń on-line.

 

Uproszczony schemat procedury mandatowej został przedstawiony na poniższych rysunkach.

 

1.

2.

3.

 

Wysokość mandatu w zależności od rodzaju popełnionego naruszenia określa zamieszczony poniżej taryfikator.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl.

ZałącznikWielkość
rozporzadzenie.pdf243.03 KB
wykazmasztow.pdf91.88 KB
Prezentacja projektu POIiS 2014.ppt1.71 MB
Copyright 2008 GITD.